Chapter XI-XII

XI-XII, A.

1. e)leu/setai 6. lh/yontai 11. boulh/sontai
2. pei/sw 7. balei~ 12. e)/dh|
3. pemyo/meqa 8. e)stai/ 13. dida/cw
4. a)kou/sete 9. leiyo/meqa 14. pe/myetai
5. ble/yomen 10. dida/comen 15. a)kou/somai

XII-XII, B.

1. The same philosophers whom we see in the city teach the children of the kings. oi( au)toi\ filo/sofoi ou[j ble/pomen e)n po/lei paideu/ousin tou\j tw~n basile/wn pai~daj. ble/yomen, paideu/sousin. The same philosophers whom we will see in the city will teach the children of the kings.

2. We are coming toward the city. We wish to see the king. e)leuso/meqa, boulh/someqa, o!yesqai. e)rxesqe, e)leu/sesqe, bou/lesqe, boulh/sesqe,

3. The gods who are in heaven love the humans on earth. filh/sousi. o( qeo\j o# e)sti e)n ou)ranw~| filei~ tou/j e)n gh~| a)nqrw/pouj.

4. Who wishing to be good trusy these gods? ti\j boulo/menoj ei]nai a)gaqo/j pisteu/ei tou/toij toi\j qe/oij;

5. Sending the gifts to the men, the women are teaching good things. dida/cousi, pe/mpousai is participle, present , active, nom, plu, fem.

 

XI-XII, C. For example:

Present-I teach. etc.
 dida/skw  dida/skomen
 dida/skeij  dida/skete
 dida/skei  dida/skousi

Future-I will teach, etc.
 dida/cw  dida/comen
 dida/ceij  dida/cete
 dida/cei  dida/cousi

Aorist-I taught, etc.
 e)di/daca  e)dida/camen
 e)di/dacaj  e)dida/cate
 e)di/dace  e)di/dacan
Present-I persuade, etc.
 pei/qw  pei/qomen
 pei/qeij  pei/qete
 pei/qei  pei/qousi

Future-I will persuade, etc.
 pei/sw  pei/somen
 pei/seij  pei/sete
 pei/sei  pei/sousi

Aorist-I persuaded, etc.
 e)/peisa  e)pei/samen
 e)/peisaj  e)pei/sate
 e)/peise  e)/peisan

 

XI-XII, D.

Exercise 2:

 Future  Aorist
 timh/seij  e)ti/mhsaj
 a)kou/somen  h)kou/samen
 poih/sousi  e)poi/hsan
 dhlw/sei  e)dh/lwse
 pe/myeij  e/)pemyaj
 keleu/sete  e)keleu/sate
 bla/yw  e)/blaya
 plhrw/sete  e)plhrw/sate
 lou/sesqe  e)lou/sasqe
 e)/stai  h}n

Exercise 3:

1. ti/j e)stai ou{toj; ti/ le/cei;

2. ai( Danai/dej ou) timh/sousi to\n pate/ra.

3. a]r' a)kou/sete tw~n bow~n oi$ e)cormh/sousi;

4. o( Zeu\j pe/myei to\n Ermh~n pro\j th\n gh~n.

5. ble/yomen ta\j tw~n o)lbi/wn nh/souj, o#pou oi)kh/sousin oi( h#rwej.

 

XI-XII, E.

1.pe/mpei is present, active, third person sing pe/mpousi
2.pe/myei is future, active, third person sing pe/myousi
3. e)/pemye is aorist, active, third person sing e)/pemyan
4. e/)pempe is imperfect, active, third person sing e/)pempon

XI-XII, F.

 1. e1grayan is aorist, active, third person plu. Third.  5. e)pei/sate is aorist, active, second person plu. Third.
 2. e)pe/mpomen is imperfect, active, first person sing or third person plu. First.  6. a)pe/qane is aorist, active, third person sing. Third.
 3. e1lipej is aorist, active, second person sing. Third.  7. h]lqon is aorist, active, first person sing or third person plu. Third.
 4. e)lei/pomen is imperfect, active, first person plu. First.  8. e1maqe is aorist, active, third person sing. Third.

 

XI-XII, G.

1. paideu/w ta\ paidi/a. I teach the children. su paideu/eij, o( filo/sofoj paideu/ei, h(mei~j paideu/eomen, u(mei~j paideu/ete, oi( filo/sofoi paideu/ousi
2. paideu/sw ta\ paidi/a I will teach the children. su paideu/seij, o( filo/sofoj paideu/sei, h(mei~j paideu/somen, u(mei~j paideu/sete, oi( filo/sofoi paideu/sousi
3. e)pai/deuon ta\ paidi/a I was teaching the children. su e)pai/deuej, o( filo/sofoj e)pai/deue, h(mei~j e)paideu/omen, u(mei~j e)paideu/ete, oi( filo/sofoi e)pai/deuon
4. e)pai/deusa ta\ paidi/a I taught the children. su e)pai/deusaj, o( filo/sofoj e)pai/deuse, h(mei~j e)paideu/samen, u(mei~j e)paideu/sate, oi( filo/sofoi e)pai/deusan

XI-XII, H.

SINGULAR

 Masculine  Feminine  Neuter
 balw/n  balou~sa  balo/n
 balo/nta  balou~san  balo/n
 balo/ntoj  balou/shj  balo/ntoj
 balo/nti  balou/sh|  balo/nti

PLURAL

 Masculine Feminine  Neuter
 balo/ntej  balou~sai  balo/nta
balo/ntaj   balou/saj  balo/nta
 balo/ntwn  balousw~n  balo/ntwn
 balou~si  balou/saij  balou~si

 

XI-XII, I. For example:

 lei/pw  Masculine  Feminine  Neuter
 present active  lei/pontej  lei/pousai  lei/ponta
 future active  lei/yontej  lei/yousai  lei/yonta
 aorist active  lipo/ntej  lipou~sai  lipo/nta

XI-XII, J.

 1. pei/santa  4. ble/yasi  7. balou~sai
 2. lipou~sa  5. e)sxo/ntwn  8. pisteu/santi
 3. maqo/ntoj  6. paqo/nta  9. e)risa/shj

XI-XII, K.

 1. paideu/ein, infinitive, present active, paideu~sai 4. a)kou/ousi, indicative, present, active, h)/kousan  7. a)kou/esqai, infinitive, present, middle, a)kou/sasqai
 2. paideu/onti, participle, present, active, dat sing masc/neut, padeu/santi 5. manqa/nousai, participle, present, active, nom plu fem, ma/qousai  8. pei/qonti, participle, present, active, dat sing masc/neut, pei/santi
 3. paideu/etai, indicative, present, middle paideu/sato 6. a)kou/onta, participle, present, active, accu sing masc, or nom/accu plu neut, a)kou/santa  9. pei/qomen, indicative, present, active, e)pei/samen

 

XI-XII, L. Translate each sentence. Then follow the directions in parentheses. Remember to look at principal parts of irregular verbs if you need them.

1. The men teaching the children come into the city. e)leu/sontai, they will come; h}lqon, they came. paideu/santej: suggests a single act of teaching instead of continuous teaching.

2. The woman wishes to teach the children. paideu/ein, paideu~sai. English translation may not show any change.

3. The same king wishes to learn. manqa/nesqai,ma/qein, ma/qesqai.

 

Chapter XIII

XIII, B.

Exercise 1:

 1. pa/nta to\n mu~qon, pa/ntwn tw~n mu/qwn  6. tau/thn th\n nau~n, tou/twn tw~n naw~n
 2. a/)ndra u(pe/rfrona, a)ndrw~n u)perfro/nwn  7. grau~n a)dikh/sasan, graw~n a)dikhsasw~n
3. qugatra\ ponhra/n, qugatrw~n ponhrw~n  8. qeo\n a)mei/nona, qew~n a)meino/nwn
 4. ci/foj makro/n, ci/fwn makrw~n  9. poli/thn sofw/taton, poli/twn sofwta/twn
 5. po/da a)ristero/n, podw~n a)risterw~n  10. a)/nakta a)/dikon, a)na/ktwn a)di/kwn

Exercise 2:

 1. timh/somen, e)timh/samen  6. dhlw/sei, e)dh/lwse
 2. a)dikh/sw, h)di/khsa  7. nikh/seij, e)ni/khsaj
3. e)chgh/sesqe, e)chgh/sasqe  8. bla/yousi, e)/blayan
4. a)panth/sh|, a)ph/nthsaj  9. filh/somen, e)filh/samen
 5. xrh/sontai, e)xrh/santo  10. e!sesqe, h}te

Exercise 3:

  1. a)na/ktwn   6. h(mi~n au)toi~j   11. e)kleyate   16. e)dhlw/sasqe
  2. basilh~j   7. puroi~j   12. h}te   17. a)rou~si
  3. nausi/   8. w)ta/   13. lu/sasqe   18. ei)si/
  4. pate/rwn   9. u(mw~n   14. poih/sasqe   19. lu/sate
  5. bou~j   10.o/)nta   15. peira/sesqe   20. e!sesqe

Exercise 4 (for example):

1. tau~ta poih/saj o( poimh\n e)si/ghsen.

2. h( Mh/deia ble/yaj to\n )Ia/sona e)filh/se.

3. ou)de\n e)le/camen au)toi~j e)rwth/sasi.

4. o( Zeu\j katedi/kase tw~n Danai/dwn a)dikhsasw~n.

5. o( Si/sufoj pa/nta e)dh/lwse th~| Hra| ai)thsame/nh|.

 

Exercise 5:

  1. quga/thr   6. e)me/
  2. lu/sasi   7. dio/ti
  3. lu~sai   8. pa~si
  4. poih/sesqe   9. h}n
  5. new/j   10.posi/n

 

 

XIII, C.

1. e)sti, h}n. ble/pei, e)bleye.

2. paideu/ein, paideu~sai. e)sti, h}n

3. pisteu/ontej, pisteu/santej. pe/mpousi, e)/pemyan.

pisteu/saj toi\j qeoi\j, o( a1nqrwpoj e)/pemye ta\ dw~ra.

XIII, D.

Exercise 2:

 1. e)lu/ete, e)lu/sate 6. e)poiei~to, e)poih/sato
 2. e/)ballej, e)/balej  7. e)bo/wn, e)bo/hsan
 3. e)/pasxon, e)/paqon  8. e)ma/nqanej, e/)maqej
 4. e)dh/lou, e)dh/lwse 9. e)lamba/nesqe, e)la/besqe
 5. h)/sqion, e)/fagon  10. h)/xon, e)/sxon

Exercise 3:

 Indicative  Imperative  Infinitive  Participle
 keleu/omai, e)ke/leusa  keleu/ou, keleu~son  keleu/esqai, kele~usai  keleuo/menoj, ke/leusaj
 ai)tou~mai, h|0thsa  ai)tou~, ai/)thson  ai)tei~sqai, ai)th~sai  ai)tou/menoj, ai)/thsaj
 lamba/nomai, e)/labon  lamba/nou, labe/  lamba/nesqai, labei~n  lambano/menoj, labw/n
 ai(rou~mai, ei}lon  ai(rou~, e(le/  ai(rei~sqai, e(lei~n  ai(rou/menoj, e(lw/n
  o(rw~mai, ei}don  o(rw~, i(de/  o(ra~sqai, i)dei~n  o(rw/menoj, i)dw/n

Exercise 4:

 Present, Active and Middle Future, Active and Middle Aorist, Active and Middle
 lu/ein, lu/esqai  lu/sein, lu/sesqai  lu~sai, lu/sasqai
 tima~n, tima~sqai  timh/sein, timh/sesqai  timh~sai, timhsasqai
 lei/pein, lei/pesqai  lei/yein, lei/yesqai   lipei~n, lipe/sqai
 ba/llein, ba/llesqai  balei~n, balei~sqai   balei~n, bale/sqai
 bla/ptein, bla/ptesqai  bla/yein, bla/yesqai   bla~yai, bla/yasqai

Exercise 5 (for example):

1. oi( pai~dej a(ma/rtontej a)ph~lqon a)po\ th~j po/lewj.

2. o( fu/lac ei}de tou\j bou~j a)pofu/gontaj.

3. ai( Danai/dej kaka\ pa/qousai a)pe/qanon.

4. oi( stratiw~tai e)fu/latton to\n basile/a a)fiko/menon.

5. tau~t' e)sti\ ta\ sw/mata ta\ tw~n o(plitw~n a)poqano/ntwn.

XIII, E.

 1. e)pisteuo/meqa is imperfect middle, we were trusting 6. a)peqnhsko/mhn is imperfect middle, I was dying
 2. e)pe/mpesqe is imperfect middle, you (pl) were sending  7. h)kou/omen is imperfect active, we were hearing
 3. a)pe/blepon is imperfect active, I was (or they were) watching  8. e)pe/mpou is imperfect middle, you (sing) were sending
 4. e)paideu/onto is imperfect middle, they were educating 9. e)kri/neto is imperfect middle, he was deciding
 4. h!koue is imperfect active, she was hearing  10. e!blepej is imperfect active, you were watching

XIII, F.

 1. pisteuo/meqa, pisteuso/meqa, e)pisteusameqa 6. a)poqnh/|skomai, a)poqanou~mai, a)pe/qanon
 2. pe/mpesqe, pe/myesqe, e)pe/myasqe  7. a)kou/omen, a)kouso/meqa, h)kou/samen
 3. a)poble/pw, a)poble/yw, a)pe/bleya  8. pe/mph|, pe/myh|, e)pe/myw
 4. paideu/ontai, paideu/sontai, e)paideu/santo 9. kri/netai, krinei~tai, e)kri/nato
 4. a)kou/ei, a)kou/setai, h/)kouse  10. ble/peij, ble/yeij, e/)bleyaj

XIII, G. (For Example)

ACTIVE   MIDDLE
 e/)pempon  e)pe/mpomhn
 e/)pempej  e)pe/mpou
 e/)pempe  e)pe/mpeto
 e)pe/mpomen  e)pempo/meqa
 e)pe/mpete  e)pe/mpesqe
 e/)pempon  e)pe/mponto

 

Chapter Fourteen

XIV, A.

 1. ble/pei (passive), ble/pesqe 6. pe/mpesqe, pe/mph| or pe/mpei
 2. pei/qetai, pei/qontai 7. e)pe/mponto, e)pe/mpeto
 3. e)leipo/meqa, e)leipo/mhn 8. a)kou/ontai, a)kouetai
 4. ba/llontai, ba/lletai 9. e)keleuo/mhn, e)keleuo/meqa
 5. e!ballon, e)ba/llomen or e!balle 10. h)kou/ou, h)kou/esqe

XIV, B.

 1. ble/pei, ble/peij: you are watched, you watch 6. pe/mpesqe, pe/mpete: you are sent, you send
 2. pei/qetai, pei/qei: she is persuaded, she persuades 7. e)pe/mponto, e)/pempon: they were being sent, they were sending
 3. e)leipo/meqa, e)lei/pomen: we were being left, we were leaving 8. a)kou/ontai, a)kou/ousi: they are heard, they hear
 4. ba/llontai, ba/llousi: they are thrown, they throw 9. e)keleuo/mhn, e)ke/leuon: I was being ordered, I was ordering
 5. e!ballon (active form): I was (they were) throwing 10. h)kou/ou, h)/kouej: you were being heard, you were hearing

XIV, C.

1. The child throws the gift. u9po\ tou~ paidi/ou ba/lletai to\ dw~ron. The gift is thrown by the child.

2. The gods love humans. u9po tw~n qew~n a)/nqrwpoi filou~ntai. Humans are loved by the gods.

3. The man sees the goddesses in heaven. ai( qeai\ ble/pontai e)n ou)ranw~| u(po\ tou~ a)nqrw/pou.

4. I see the child in the house. to\ paidi/on e)n th~| oi)ki/a u(p ' e)mou~ ble/petai. The child in the house is seen by me.

5. The woman sends the gifts for the king. ta\ dw~ra pe/mpetai tw~| basilei u(po\ th~j gunaiko/j. The gifts for the king are sent by the woman.

6. You send the gifts to the king. pe/mpetai u(po sou~ ta\ dw~ra tw~| basilei~. The gifts are sent by you to the king.

7. The good philosophers are teaching the lessons. upo\ tw~n a)gaqw~n filoso/fwn paideu/etai ta\ maqh/mata. The lessons are being taught by the good philosophers.

8. The philosopher teaches the child, but the gods teach the philosopher. o( me\n pai~j u(po\ tou~ filo/sofou paideu/etai, o( de\ filo/sofoj u(po\ tw~n qew~n. The child is taught by the philosopher, but the philosopher is taught by the gods.

9. The goddess throws the golden apple into the middle. to\ xrusou~n mh/lon ei)j to\ me/son ba/lletai u(po\ th~j qea~j. The golden apple is thrown into the middle by the goddess.

XIV, D.

1. e/)balle

2. e)filou~n

3. e)/blepe

4. e)/blepon

5. e)/pempe

6. e)/pempej

7. e)pai/deuon

8. e)pai/deue

9. e)/balle

XIV, E.

1. The king and I converse with each other in the house. dialego/meqa is present, middle indicative. dielego/meqa

2. The foolish young man is learning the lessons. neani/aj is nominative, sing., masculine. ta\ maqh/mata manqa/netai u(po\ tou~ mwrou~ neani/ou. e)manqane. e)manqa/neto.

3. The god sits in heaven. e)kaqi/zeto. The god was sitting in heaven. Middle.

4. The same sun was in the sky. au)to/j is nominative, sing., masculine in the attributive position. e)sti.

5. Those young men were strong. Masculine. ei)si.

XIV, F.

Exercise 2:

 1. e)lu/ou 6. h)di/keito
 2. poiou~ntai 7. plhrou~sqe
 3. e)timw/meqa 8. u(popteu/omai
 4. e0dhlou~nto 9. e)kle/ptou
 5. pe/mph| 10. nika~tai

Exercise 3:

1. o( ku/wn tu/ptetai u(po\ tou~ a)nqrw/pou.

2. o( a)/nqrwpoj da/knetai u(po\ tou~ kuno/j.

3. ta\ mh~la a)fairei~tai u(po\ tou~ kle/ptou.

4. h(mei~j nikw~meqa u(po\ tw~n polemi/wn.

5. oi( pole/mioi nikw~ntai u(po\ h(mw~n.

6. o( a)nh\r e)tu/pteto u(po\ tw~n paidi/wn.

7. ta\ paidi/a e)tu/pteto u(po tw~n a)ndrw~n.

8. o( h/(rwj e)pie/zeto u(po tou~ gi/gantoj.

9. o( pai~j filei~tai u(po\ th~j mhtro/j.

10. h( mh/thr ou) filei~tai u(po\ tou~ paido/j.

Chapter XV

XV, A.

For example:

e)keleu/sqhn (line 3) is aorist, passive, indicative, I was ordered. keleu/omai, I am ordered.

luqh/somai (line 11) is future, passive, indicative, I will be set free. lu/omai, I am set free.

XV, B.

1. This good philosopher taught the children in the house. oi( pai~dej e)dida/xqhsan u(po\ tou~ filoso/fou e)n oi)ki/a|.

2. The same woman sent the gifts to those men. u(po\ th~j au)th~j gunaiko\j ta\ dw~ra e)pe/mfqh e)kei/noij toi~j a)ndra/si.

3. The child sees the king in the city. o( basileu\j o(ra~tai u(po\ tou~ paidi/ou e)n po/lei.

4. I found the gods in heaven. oi( qeoi\ hu(re/qhsan u(p' e)mou~ e)n ou)ranw~|.

5. We called the good children into the house. ta\ a)gaqa\ paidi/a e)klh/qh u9f' h(mw~n ei)j th\n oi)ki/an.

XV, C.

Exercise 2:

 1. luqh/sh| 6. e)poih/qhj
 2. e)nikh/qhsan 7. timhqei/saij
 3. e)keleu/qhte 8. luqh~nai
 4. pemfqh/somen 9. e)dhlw/qh
 5. doulwqh/setai 10. lu/qhti

Exercise 3:

 Indicative  Imperative  Infinitive  Participle
  e)/lusa, e0lu/qhn  lu~son, lu/qhti  lu~sai, luqh~nai  lu/saj, luqei/j
e)poi/hsa, e)poih/qhn  poi/hson, poih/qhti  poih~sai, poihqh~nai  poih/saj, poihqei/j
 e)ni/khsa, e)nikh/qhn  ni/khson, nikh/qhti  nikh~sai, nikhqh~nai  nikh/saj, nikhqei/j
 e)chpa/thsa, e)chpath/qhn  e)capa/thson, e)capath/qhti  e)capath~sai, e)capathqh~nai  e)capath/saj, e)capathqei/j
  e/)labon, e)lh/fqhn  la/be, lh/fqhti  labei~n, lhfqh~nai  labw/n, lhfqei/j

Exercise 4:

1. Twelve labors are done by Herakles. e)poih/qhsan, poihqh/sontai

2. We are ordered by the schoolmaster to be silent. e)keleu/qhmen, keleuqhso/meqa, sigh~sai, sigh/sein

3. Herakles is enslaved by the king. e)doulw/qh, doulwqh/setai

4. The hero is set free by Eurystheus. e)lu/qh, luqh/setai

5. They are conquered by the enemies. e)nikh/qhsan, nikhqh/sontai

 

Chapter XX

XX, A.

 1. ei)pou~sa, participle, aorist, active  11. parasxh/sousi, indicative, future, active
 2. o)fqei/h, optative, aorist, passive  12. fai/nh|, indicative, present, middle or passive
 3. a)kou/ein, infinitive, present, active  13. e)sw/qhn, indicative, aorist, pasive
 4. diele/gonto, indicative, imperfect, middle or passive  14. te/rpointo, optative, present, middle or passive
 5. e)qelh/seien, optative, aorist, active  15. prosi/wmen, subjunctive, present, active
 6. w!|kteiran, indicative, aorist, active  16. e)ge/nonto, indicative, aorist, middle
 7. prosexw/rhse, indicative, aorist, active  17. ballome/nh, participle, present, middle or passive
 8. fobei~sqe, indicative, present, middle  18. ke/leuson, imperative, aorist, active
 9. keleu/saimi, optative, aorist, active  19. qa/lpoito, optative, present, middle or passive
 10. a)pefu/gete, indicative, aorist, active  20. peinw|/h, optative, present, active

 

Chapter XXI


1.
o( basileu\j fhsi\ th\n po/lin ei]nai kalli/sthn.

2. oi( pai~dej le/gousin o(/ti oi( fi/loi pe/mpousi ta\ dw~ra.

3. h(mei~j le/gomen o(/ti oi( a)/ndrej ei)sin e)n oi)ki/a|.

4. fhsi\ h( gunh\ tou\j qeou\j oi( e)n ou)ranw~| pe/mpein dw~ra toi~j a)nqrw/poij.

5.
o( pai~j fhsi/ to\ tw~n qew~n dw~ron ei]nai a)gaqo/n.

6. le/gei o( di/kaioj basileu/j o(/ti pe/mpei ta\ dw~ra kai\ filei~ ta\ paidi/a. (Watch for the change of person in the indirect speech clause.)

 

Chapter XXII

 1.h!reto is indicative, aorist, middle, he asked  11.dieilo/meqa is indicative, aorist, middle, we divided
 2.fobou~ is imperative, present, middle, fear  12.sterhqei/h is optative, aorist, passive, he would be deprived
 3.dexw/meqa is subjunctive, present, middle, we receive  13.e)pei/sqhsan is indicative, aorist, passive, they were persuaded
 4.prosi/ontaj is participle, present, active, approaching  14.a)poqa/noien is optative, aorist, active, they would die
 5.paramuqhso/menoj is participle, future, middle, in order to cheer up  15.e)pi/wsin is subjunctive, present, active, they might come upon
 6.a)kou/wmen is subjunctive, present, middle, we hear  16.e)ph~lqon is indicative, aorist, active, they attacked
 7.pa/sxontoj is participle, present, active, suffering  17.e)ge/neto is indicative, aorist, middle, he became
 8.e)nexqei/j is participle, aorist, passive, having been carried  18.pa/qoimen is optative, aorist, active, we would suffer
9.a)fiko/mhn is indicative, aorist, middle, I arrived  19.maxome/nouj is participle, present, middle, fighting
 10.i!doimen is optative, aorist, active, we would see  20.e)me/nomen is indicative, imperfect, active, we were awaiting